Компания:
Категория:
Търси
Холдинг Кооп-Юг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 28-04-2022 13:23:10
  Холдинг Кооп-Юг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2022г. от 11:00 часа в 1000, София, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвенот Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект зарешение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2021 г.,изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление; 2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за2021 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание наакционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета надиректорите; 3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката завъзнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; Проект за решение: Общотосъбрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията начленовете на Съвета на директорите за 2021 г.; 4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки синвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада наДиректора за връзки с инвеститорите; 5. Назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; Проект за решение: Общото събраниена акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор наДружеството за 2022 г.; 6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.; Проект зарешение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността мудо 31.12.2021 г.; 7. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет наДружеството за 2021 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание наакционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада наодитора; 8. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансовотчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет наДружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора; 9. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.;Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета надиректорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството; 10. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директоритеот отговорност за дейността им до края на 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание наакционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до31.12.2021 г.; 11. Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждениена членовете на Съвета на директорите за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание наакционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове наСъвета на директорите; 12. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: 0887557014.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецДекември 2022 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 05-12-2022