Компания:
Категория:
Търси
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 22-03-2022 16:14:19
  Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-05-2022г. от 13:30 часа в Ямбол-8600, град Ямбол, ул. “Пирин” 1, зала 1, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12.05.2022 г. от 13.30 ч. местно време (или 10:30 ч. в координирано универсално време) в град Ямбол, ул. “Пирин” 1, зала 1, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2021 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 5 640 063 лв. (пет милиона шестстотин и четиридесет хиляди и шестдесет и три) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,31 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Ямбол. 1.5. Сума, представляваща по 2.5 % от печалбата за 2021 г. на всеки член на Съвета на директорите под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. 5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 и 2023 година. Проект за решение: ОСА избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 и 2023 година, съгласно препоръката на одитния комитет. 6. Промени в одитния комитет. Проект за решение: 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Христина Емилова Костадинова-Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Любомира Велчева Гайдарова.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0879899469.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Предишен месецФевруари 2023 Следващ месец
14 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 04-02-2023