Компания:
Категория:
Търси
Елхим Искра АД-Пазарджик
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-03-2022 16:20:08
  Елхим Искра АД-Пазарджик представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17-05-2022г. от 11:00 часа в Пазарджик-4400, град Пазарджик, ул. „Искра” 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. 3. Приемане на решение относно реализираната печалба за 2021 година. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2021 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 326 409.33 лв. (триста двадесет и шест хиляди четиристотин и девет лева и тридесет и три стотинки) за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,013 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Пазарджик. 1.5. Сума, представляваща по 2.5 % от печалбата за 2021 г. на всеки член на Съвета на директорите под формата на тантиеми. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. 5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 година. Проект за решение: ОСА избира Катя Райкова Златарева - регистриран одитор, диплом № 0610, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 година, съгласно препоръката на одитния комитет. 6. Промени в одитния комитет. Проект за решение: 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Христина Емилова Костадинова-Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Радослава Димитрова Дончева.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0879899469.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Предишен месецФевруари 2023 Следващ месец
14 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 04-02-2023