Компания:
Категория:
Търси
М+С хидравлик АД-Казанлък
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-03-2022 15:56:57
  М+С хидравлик АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-05-2022г. от 13:30 часа в Казанлък - 6100, ул. "Козлодуй" №68, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. Проект за решение: ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021г. Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2021 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2021 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2022 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2021 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2021 г. 6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023 г. Проект за решение: ОСА избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023г., съгласно препоръката на одитния комитет. 7. Промени в одитния комитет. Проект за решение: 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Весела Иванова Пекова и Валя Ангелова Донева.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35943165167.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Предишен месецФевруари 2023 Следващ месец
14 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 04-02-2023