Компания:
Категория:
Търси
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-03-2022 16:50:38
  Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-04-2022г. от 10:00 часа в София-1766, гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, при следния дневен ред:

1. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмбХ (Германия), по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление. 2. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК. Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929882413.
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други