Компания:
Категория:
Търси
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 08-02-2022 15:05:01
  Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-03-2022г. от 10:00 часа в София-1000, ул. Врабча 8, при следния дневен ред:

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на решение за внасяне на изменение в предмета на дейност на Дружеството, с цел осигуряване на терминологично съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021г.). Предложение за решение: „Обощото събрание на акционерите изменя предмета на дейност на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ по следния начин: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания.”. 2. Приемане на решение за внасяне на изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането му в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021г.), Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, както и с цел прецизиране и облекчаване дейността на Дружеството. Предложение за решение: „Обощото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите 3. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на „Финанс Инфо Асистанс” ЕООД – Димитър Пламенов Михайлов (одобрен с Решение № 64-ДСИЦ от 25.01.2022г. на КФН), Здравко Атанасов Стоев (одобрен с Решение № 65-ДСИЦ от 25.01.2022г. на КФН) и Стоя Методиева Асланска (одобрена с Решение № 63-ДСИЦ от 25.01.2022г. на КФН), за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за преизбирането им.” 4. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на Членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2022 г.”. 5. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.”. 6. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Стоя Методиева Асланска да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си. 7. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел:
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 30-09-2023