Компания:
Категория:
Търси
Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 21-12-2021 13:53:48
  Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-12-2021 г. от10:00 часа в гр.Горна Оряховица-5100 на адрес ул.Свети княз Борис пърни №29 при следния дневен ред:

На основание чл.118, ал.4 във вр.223а от ТЗ Управителният съвет на „Захарни заводи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис І” № 29 свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, актуализира поканата за извънредно общо събрание, което следваше да се проведе на 09.12.2021г. от 10.00 часа (8:00 часа - UTC) в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис І” № 29, с уникален код на събитието ZHZA091221, отложено поради липса на кворум за 29.12.2021г. от 10.00 часа (8:00 часа - UTC). Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния актуализиран дневен ред: 1. Отмяна на взети решения на ИОСА от 07.05.2021г. : Проект на Решение: ОСА отменя взетите на провелото се на 07.05.2021г. ИОСА решения както следва: - Общото събрание приема решение за увеличение на капитала на "Захарни заводи" АД, ЕИК 104051737 с до 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) лева чрез издаване на нови 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка една с емисионна стойност от 3,30 лв. (три лева и тридесет стотинки), при условията на публично предлагане. Публичното предлагане ще се счита за успешно и капиталът на дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 606 000 (шестстотин и шест хиляди) броя нови акции (минимален размер на емисията). В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при който публичното предлагане се счита за успешно. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявения за набиране капитал в размер на 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) броя акции. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, „Централен Депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на „Захарни заводи” АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, съответно ще бъдат издадени 11 112 919 бр. права. Съотношението между издадените права и новите акции е следното: 3,667630033 права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция от новата емисия. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 нова акция (при условие, че притежава поне 3,667630033 права) и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3,667630033, закръглено надолу до най-близкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Захарни заводи” АД, следва първо да придобият права. Лицата, които са придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса — София“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспект
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023