Компания:
Категория:
Търси
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 12-11-2021 10:33:01
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-12-2021г. от 10:00 часа в София - 1784, гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:

Уважаеми акционери и лица с право на глас, Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, с официална страница в интернет: http://www.cez-rp.bg (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет” и „Дружеството”), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание”), на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от Търговския закон и чл. 44, изр. първо от Устава на Дружеството. В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание с уникален идентификационен код на събитието CEZDEGM20211215. Общото Събрание ще се проведе на 15 декември 2021 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - EET (8:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството в гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред и проекти на решения: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект на решение: ,„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 48, т. 8 от устава на Дружеството и като се съобразява с препоръката от одитния комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.” 2. Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и членовете на надзорния съвет на Дружеството Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон, оправомощава Асен Милков Христов и Асен Минчев Минчев, действащи всеки един поотделно, да сключват от името на Дружеството, договорите за възлагане на надзорна дейност с членовете на надзорния съвет на Дружеството.” 3. Разни. Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027 .
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецФевруари 2023 Следващ месец
14 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 04-02-2023