Компания:
Категория:
Търси
Винзавод АД-Асеновград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-09-2021 13:46:18
  Винзавод АД-Асеновград представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-10-2021г. от 16:00 часа в Асеновград-4230, бул.България 75, при следния дневен ред:

1. Приемане решение за избор на нов състав и мандат на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно: Евелина Георгиева Арабаджиева-Гулева Саня Росенова Чаталбашева – Реванска Любомир Валентинов Колджиев и за нов мандат от 3 /три/ години

Допълнителна информация може да получите на тел: 35933162240.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *