Компания:
Категория:
Търси
Корадо-България АД-Стражица
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 05-08-2021 10:48:07
  Корадо-България АД-Стражица представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-09-2021г. от 11:00 часа в Стражица-5150, Гладстон 28, при следния дневен ред:

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2021 г. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2021 г.” 2. Одобряване на доклада на управителния съвет на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на управителния съвет на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.” 3. Изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2021 г. Проект на решение: „Общото Събрание взема решение на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN 1,515,090 за първата половина на 2021 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1,316,861.40; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0.10.“ 4. Освобождаване от длъжност на членове на надзорния съвет на Дружеството Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 50, т. 4 от устава на Дружеството, взема следните решения: (а). освобождава Франтишек Хамачек от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като това решение се счита взето от Общото Събрание, считано от 1 януари 2022 г.; и (б). освобождава Йозеф Ласка от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството, като това решение се счита взето от Общото Събрание, считано от 1 януари 2022 г.“ 5. Промени в състава на одитния комитет на Дружеството Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 50, т. 15 от устава на Дружеството, взема следните решения: (а). освобождава Франтишек Хамачек от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството, като това решение се счита взето от Общото Събрание, считано от 1 януари 2022 г.; и (б). назначава Мартин Прайслер за член на одитния комитет на Дружеството, като това решение се счита взето от Общото Събрание, считано от 1 януари 2022 г.” 6. Изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на надзорния съвет и управителния съвет на Дружеството Проект на решение: „Общото Събрание изменя Политиката за възнагражденията на членовете на надзорния съвет и управителния съвет на Дружеството, приета от общото събрание на Дружеството на 19 май 2021 г., както следва: (а). чл. 4, ал. 3 се отменя; и (б). думите: „Без това да накърнява правилото на чл. 4, ал. 3 от настоящата Политика“ се заличават от текста на чл. 6, ал. 1. Изменената Политика за възнагражденията се съдържа в приложение към Протокола от Общото Събрание.” 7. Определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на членове на надзорния съвет и управителния съвет на Дружеството Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 116в, ал. 1 - 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определя на всяко едно от лицата, които са членове на надзорния съвет или на управителния съвет на Дружеството и докато заемат длъжността на такива членове са същевременно наети по трудов договор от Дружеството или от друго дружество, свързано лице на Дружеството: (а). възнаграждение за неговата / нейната дейност като член на надзорния съвет или на управителния съвет на Дружеството в брутен размер на EUR 400 (четиристотин евро) на месец, което може да се начислява и изплаща в евро или в лева; и (б). гаранция за неговата / нейната дейност като член на надзорния съвет или на управителния съвет на Дружеството в минималния размер на гаранцията, определен от приложимия закон, така, както бъде изменян периодично.” 8. Н
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Предишен месецАвгуст 2022 Следващ месец
16 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 13-08-2022