Компания:
Категория:
Търси
Симат АД-Габрово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-07-2021 10:01:09
  Симат АД-Габрово представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-08-2021г. от 10:00 часа в Габрво 5300, ул. "Индустриална" 65, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „Симат” АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.08.2021 г. (с уникален идентификационен код на събитието: 20210827) от 10:00 ч, местно време (час на провеждане в координирано универсално време UTC 7:00 ч.). на адреса на управление на дружеството в гр.Габрово, ул. „Индустриална” № 65, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Приемане на годишния отчет на одитния комитет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2020 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания отидор за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите прие ма Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. 5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г., както следва: 1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ; 2. ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, и 3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН ; 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Божидар Йорданов Начев, рег. одитор с Диплом № 0788 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Към датата на решението за свикване на редовното общо събрание - 08.07.2021 г., общият брой на акциите от капитала на «СИМАТ» АД е 295 239, всяка от които с номинална стойност от 1 лев и носи на притежателя си право на глас в Общото събрание на дружеството. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Симат” АД, гр. Габрово - www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Поканата за Общото събрание ще бъде оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от 30 дни преди откриване на Общото събрание на акционерите. ISIN код на емисията: „СИМАТ“ АД е с регистрирана емисия в Централен депозитар, както следва: BG11SIGABT16. Уникален идентификационен код на събитието: 20210827 Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Симат” АД – гр. Габрово, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 д
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Предишен месецСептември 2021 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3