Компания:
Категория:
Търси
Булгартабак-холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-07-2021 13:53:11
  Булгартабак-холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-07-2021г. от 11:00 часа в СОФИЯ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 62, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2020 г. 4. Приемане на решение за преизбиране на Одитния комитет на дружеството за нов 3-годишен мандат. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Одитния комитет на дружеството в състав Асена Маринова Неделчева (независим член), Момчил Станчев Тиков (независим член), Силвия Тонева Милякова (член) за нов 3-годишен мандат без промяна в определеното възнаграждение. 5. Одобряване на нов статут на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание одобрява нов Статут на Одитния комитет. 6. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалба. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание. 8. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. 9. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2020г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2020г. 10. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2020г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2020. 11. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2020г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2020 г. 12. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2021г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2021г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД. 13. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г., както следва: 1) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.; 2) Радослав Василев Рахнев – за дейността от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.; 3) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.; 14. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други