Компания:
Категория:
Търси
Интерлоджик-лизинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-07-2021 10:52:27
  Интерлоджик-лизинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31-08-2021г. от 14:00 часа в София-1407, ул.Асен Йорданов, при следния дневен ред:

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРЛОДЖИК - ЛИЗИНГ” АД На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК - ЛИЗИНГ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството на 31 август 2021 г. в 14.00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” № 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, ап.5 при следния дневен ред: 1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.; 2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; 4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.; 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение - ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021 г.; 6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; „ИНТЕРЛОДЖИК - ЛИЗИНГ” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131324649 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 4 547 434. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 4 547 434. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на 17.08.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Предишен месецСептември 2021 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3