Компания:
Категория:
Търси
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 28-05-2021 15:24:59
  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2021г. от 10:00 часа в София - 1113 , бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна , при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; 3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.; 8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 100 % от преобразувания финансов резултат за 2020 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 2 878 599.71 лв., или 0.0830958 лв. брутен дивидент на акция; 9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; 10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Сергеевич Драгомирецки за нов петгодишен мандат; 11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева). 12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

Допълнителна информация може да получите на тел: 029809309 .
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Други
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023