Компания:
Категория:
Търси
235 Холдингс АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2021 13:37:17
  235 Холдингс АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2021г. от 10:00 часа в 1000, гр.София, район " Средец", пл. Петко Р. Славейков" №7, вх.Б, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.” 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.” 7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2020 година, която загуба ще остане непокрита.” 8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2021 г.” 9. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.” 10. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.” 11. Промени в устава на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва: 11.1. Изменя се член 3.2, който придобива следното съдържание: „Адресът на управление на Дружеството е район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2. 11.2. Създава се нова точка 15 в член 40.2 със следното съдържание: „приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, включително приема изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.” 12. Преизбиране на членове на съвета на директорите, проект за решение – „Общото събрание преизбира за нов 5 (пет) годишен мандат членовете на съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев и Петър Стефанов Петров.“ 13. Избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Венцислав Анжел Давидофф, Мариела Георгиева Попова и Тодор Димитров Тодоров, за мандат от 5 (пет) години, като Мариела Георгиева и Тодор Димитров Тодоров се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а?, ал. 2 ЗППЦК.” 14. Определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управле
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023