Компания:
Категория:
Търси
Проучване и добив на нефт и газ АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2021 13:57:00
  Проучване и добив на нефт и газ АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2021г. от 14:30 часа в София, 1000, ул."Стефан Караджа" №2, при следния дневен ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, на 28.06.2021г. от 14.30 часа /UTC 11.30/, а при липса на кворум на 20.07.2021г. от 14.30 часа /UTC 11.30/, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред: 1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2020г.; 2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. 3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2020г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2020г. 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. 5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година. 6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ” АД за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2020г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г. 8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. 9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Допълнителна информация може да п
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023