Компания:
Категория:
Търси
Трейс груп холд АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-05-2021 17:01:55
  Трейс груп холд АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2021г. от 11:00 часа в София-1408, ул. Никола Образописов 12, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2020 г., Доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г., Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 3. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г. 4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2020 г. по предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2020 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, а именно: Нетната печалба на дружеството за 2020 г. в размер на 16 520 782,14 лв. (шестнадесет милиона петстотин и двадесет хиляди седемстотин осемдесет и два лева и четиринадесет стотинки) се разпределя, както следва: сума в размер на 142 919,25 лв. (сто четиридесет и две хиляди деветстотин и деветнадесет лева 25ст.) се разпределя за покриване на загуби от минали години; сума в размер на 4 838 744,20 лв. (четири милиона осемстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при 0,20 лв. (двадесет стотинки) бруто на акция; сума в размер на 11 539 118,69 лв. (единадесет милиона петстотин тридесет и девет хиляди сто и осемнадесет лева и шестдесет и девет стотинки) се отнася за Фонд „Развитие“ на дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК. 5. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2020 г. 6. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2020 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет (настоящи и бивш) за дейността им през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева, Манол Пейчев Денев, , както и бившия член на Надзорния съвет – Антон Николов Дончев, за дейността им през 2020 г. 8. Определяне на променливо възнаграждение на членове на Управителния съвет и Надзорния съвет и определяне на ред и условия за заплащането му на основа
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Други
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023