Компания:
Категория:
Търси
Софарма имоти АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-05-2021 15:23:06
  Софарма имоти АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2021г. от 11:00 часа в София-1756, ул.Лъчезар Станчев №5,комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, при следния дневен ред:

ПОКАНА за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ уникален идентификационен код на събитието SFIAGM20210624 ISIN код на емисията BG1100031068 „Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, на 24.06.2021 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (08:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 09.07.2021 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред: 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год.”; 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 год.”; 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.”; 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.”; 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 год.”; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ за 2020 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ за 2020 год.“; 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2020 год. в размер на 7 039 436,48 (седем милиона тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 3 946 797,01 (три милиона деветстотин четиридесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и една стотинка) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 600 016,48 (три милиона шестстотин хиляди и шестнадесет лева и четиридесет и осем стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като брутният дивидент на една акция е 0,164 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 3 439 420 (три милиона четиристотин тридесет и девет хиляди четиристотин и двадесет) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Дневен ред *
Предишен месецДекември 2022 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 05-12-2022