Компания:
Категория:
Търси
Алтерко АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2021 02:25:50
  Алтерко АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2021г. от 11:00 часа в 1404, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за прехвърляне на 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“. 6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2020 г. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от реализираната печалба за 2020 г.. 7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2018 и 2019 г. 8. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент. 9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. 10. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г. 11. Избор на регистриран одитор за 2021 г. 12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 г. 13. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет. 14. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г. 15. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет 16. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 17. Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление. 18: Приемане на решение за одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 19. Приемане на решение за реализиране на Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД 20 Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Предишен месецФевруари 2023 Следващ месец
14 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 03-02-2023