Компания:
Категория:
Търси
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2021 19:01:20
  Скуеър Кюб Пропъртис АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17-06-2021г. от 10:30 часа в 1000, гр. София, район „Средец”, ул. „Граф Игнатиев“ № 13, вх. Б, ап. 13, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.” 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.” 7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2020 година, която загуба ще остане непокрита.” 8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2021 г.” 9. Избор на одитен комитет, определяне на възнаграждения на членовете му и приемане на статут; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за членове на одитния комитет на Дружеството, като избира членовете за мандат от 3 (три) години. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията. Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите статут на одитния комитет.” 10. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Тодор Тодоров Дабков, Петър Иванов Скакалов и Милийо Драганов Милев като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.” 11. Избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Венцислав Анжел Давидофф, Петър Стефанов Петров и Тодор Димитров Тодоров, за мандат от 5 (пет) години, като и тримата се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а?, ал. 2 ЗППЦК.” 12. Определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 800 (осемстотин) лева, считано от датата на избирането им.” 13. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1.” 14. Промени в устава на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023