Компания:
Категория:
Търси
Грийн Таун Проджектс АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2021 15:42:49
  Грийн Таун Проджектс АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-06-2021г. от 10:30 часа в СОФИЯ 1000, пл. Петко Р. Славейков, 7, вх.Б, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.” 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.” 7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало печалба за финансовата 2020 година. Реализираната печалба ще се използва за покриване на загубите от предходни периоди.” 8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2021 г.” 9. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.” 10. Освобождаване на част от настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Емануела Ивелинова Стомонякова и Албена Денчева Желева като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.” 11. Избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Мариела Георгиева Попова и Тодор Димитров Тодоров, за мандат от 5 (пет) години, като Тодор Димитров Тодоров се избира за независим член по смисъла на чл. 116а?, ал. 2 ЗППЦК.” 12. Определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 (петстотин) лева, считано от датата на избирането им.” 13. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.” 14. Промени в устава на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва: „Изменя се член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр. София, район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.” 15. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020г.; проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директори
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023