Компания:
Категория:
Търси
ЕМКА АД-Севлиево
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-04-2021 16:27:10
  ЕМКА АД-Севлиево представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2021г. от 11:00 часа в Севлиево-5400, ул. Никола Петков №30, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; 2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2020г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2020г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад; 4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2020г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2020г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2020г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2020год. в размер на 3 598208,35 лв да бъде разпределена както следва: 1. Разпределя от чистата печалба 1 827 345,35 лв за изплащане на дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на една акция 0,0842100526лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидента 12.08.2021година. 1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и ОББ АД.; 2. Сума в размер 1770863,00 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба. 8.Избор на одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитен комитет в състав Данко Димов Костов, Николай Георгиев Николов и Димитър Цанев Анев. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет да бъде 3 години и приема годишно възнаграждение за председателя на одитния комитет в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет възнаграждения в размер по 300лв. 9. Избор на регистриран одитор за 2021г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложената от одитния комитет фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с одитор Елена Велева Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №124, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021год.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35967532868.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Предишен месецМарт 2023 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2