Компания:
Категория:
Търси
Елана Агрокредит АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-04-2021 14:53:08
  Елана Агрокредит АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-05-2021г. от 10:00 часа в София 1797, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.“ 2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“ 3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2020 г.“ 4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 2 866 054.35 лв. (два милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди петдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) да бъде разпределена по следния начин: – 10 % (десет процента) или 286 605.43 лв. (двеста осемдесет и шест хиляди шестстотин и пет лева и четиридесет и три стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството; – остатъкът от 2 579 448.92 лв. (два милиона петстотин седемдесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) да бъде разпределен като дивидент, като брутният дивидент на една акция ще бъде определен към 14-тия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишният финансов отчет за 2020 г., след получаване на списък на акционерите от „Централен депозитар“ АД, което се налага вследствие на проведената процедура по обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ.“ 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.“. 6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“ 7. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г.“ 8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“ 9. Приемане на решение за изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.“ 10. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“

Допълнителна информация може да получите на тел: +35924464091.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023