Компания:
Категория:
Търси
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-03-2021 16:48:07
  Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13-05-2021г. от 13:30 часа в Ямбол - 8600, град Ямбол, ул. “Пирин” 1, зала 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2020 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 4 730 376 лв. (четири милиона седемстотин и тридесет хиляди триста седемдесет и шест) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Ямбол. 1.5. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2020 г. на всеки член на Съвета на директорите под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. 5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година. Проект за решение: ОСА избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 г., съгласно препоръката на одитния комитет. 6. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 04.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 14.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0879899469.
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023