Компания:
Категория:
Търси
Елхим Искра АД-Пазарджик
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 24-03-2021 12:22:41
  Елхим Искра АД-Пазарджик представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-05-2021г. от 11:00 часа в Пазарджик-4400, ул. Искра 9, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 година, включително и неразпределената печалба от минали години. Проект за решение: 1. Не разпределя печалба за 2020 година. 2. Сума в размер на 545 000 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години да бъде отнесена във фонд "Резервен". 3. Реализираната през 2020 г. загуба в размер на 312 194.21 лв. да бъде покрита със средства от неразпределена печалба за минали години. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. 5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година. Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва: Първо. Катя Райкова Златарева, регистриран одитор, диплом № 0610. Второ. Ганка Маринова Бъчварова, регистриран одитор, диплом № 0411. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение. 6. Преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г. Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 05.06.2014 г., изменена и допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 13.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

Допълнителна информация може да получите на тел: 034 444548.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Предишен месецДекември 2022 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 05-12-2022