Компания:
Категория:
Търси
М+С хидравлик АД-Казанлък
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 24-03-2021 11:30:39
  М+С хидравлик АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-05-2021г. от 13:30 часа в Казанлък - 6100, ул. "Козлодуй" №68, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. Проект за решение: ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2020 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2020 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г. 6. Промени в Съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА освобождава Стоил Стоянов Колев като член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Стара планина холд“ АД, ЕИК: 121227995 за член на Съвета на директорите с мандат до края на мандата на останалите членове на съвета. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите в същия размер, както на останалите членове на Съвета на директорите. 7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. Проект за решение: ОСА избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година, съгласно препоръката на одитния комитет. 8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35943165167.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецДекември 2022 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 05-12-2022