Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Атоменергоремонт АД-Козлодуй
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 31-07-2020 15:22:17
  Атоменергоремонт АД-Козлодуй представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09-09-2020г. от 10:00 часа в 3321, площадка АЕЦ-Козлодуй, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Проекторешение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; 2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. Проекторешение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.; 3. Преизбиране за нов мандат на действие на Съвета на директорите, за срок от 5 /пет/ години, в състав: Николай Петков, Симеон Симеонов и Даниела Табакова. Проекторешение: ОСА преизбира за нов мандат на действие на Съвета на директорите, за срок от 5 /пет/ години, в състав: Николай Петков, Симеон Симеонов и Даниела Табакова; 4. Приемане на Годишния доклад за дейността на директор връзки с инвеститорите за 2019 г. Проекторешение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на директор връзки с инвеститорите за 2019 г.; 5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. Проекторешение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; 6. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год. Проекторешение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и натрупаната печалба от минали периоди. Проекторешение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите: Печалбата на Дружеството за 2019 година се отнася изцяло по сметка „ Неразпределена печалба " от минали години.; 8. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание реши, постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор за срок – до провеждане на следващото редовно годишно Общо събрание, се запазват без промяна; 9. Определяне на размера на гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: ОСА оставя без промяна определения размер на гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите, а именно – 3 /три/ брутни възнаграждения; 10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 год. Проекторешение: ОСА избира регистриран одитор Христина Павлова Колева, член на ИДЕС, номер на диплома 0229 да извърши независим финансов одит и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., съгласно предложение на Одитния комитет; 11. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г. Проекторешение: ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; 12. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проекторешение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.; 13. Освобождаване на членовете на Одитния комитет в състав, както следва: Хачик Агоп Агопян, Стилиян Милчев Александров и Надалина Емилова Благоева. Проекторешение: ОСА освобождава членовете на Одитния комитет в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Стилиян Милчев Александров и Надалина Емилова Благоева. 14. Избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и определяне на мандата. Проекторешение: ОСА избира Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кир
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
 
 
 
Предишен месец Септември 2020 Следващ месец
83 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 19-09-2020