Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-07-2020 17:16:18
  Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-09-2020г. от 10:00 часа в София - 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, при следния дневен ред:

ПОКАНА за общо събрание на акционерите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД Съветът на директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД, ЕИК: 203889756, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.09.2020 г. от 10 часа на адрес: гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, при следния дневен ред и проекти на решения: 1.Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.“ 2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2019 г.“ 3.Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема с реализираната печалба за 2019 г., в размер 162567,43 .лв., да се задели по следния начин-16 500 лв. за фонд Резервен и 146067,43 лв. за покриване на непокритата загуба от минали години . Дивидент няма да бъде разпределен“ 4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“ 5.Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Проект на решение: „По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. да бъде Катя Райкова Златарева, с диплома № 0610/1991 и адрес: 6.Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“ 7.Приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“ 8.Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“ 9.Промяна на административния адрес на дружествто Проект за решение: „Общото събрание на акционерите решава да промени административния адрес на дружеството гр.София, ул.Козяк №21а, вх.А, ет.1, офис 2 10.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите, във връзка с постъпило уведомление по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон. Във връзка с това се предоставят за приемане и одобрение заверения одиторски междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание. Предложение за решение: “Във връзка с постъпило писмено уведомление по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон, Общото събрание освобождава от отговорност г-жа Ралица Георгиева Маринова, като член на Съвета на директорите на “Юръп Онлайн Трейд“ АД, като приема и одобрява заверения одиторски междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.“ 11. Избор на нов член на Съвета на Ди
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
 
 
 
Предишен месец Януари 2021 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 20-01-2021