Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Мизия-96 АД-Плевен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-07-2020 16:51:57
  Мизия-96 АД-Плевен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09-09-2020г. от 16:00 часа в 5800, Плевен Българска авиация 7, при следния дневен ред:

ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „МИЗИЯ-96“ АД гр.Плевен ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ от Съвета на директорите на „Мизия-96“ АД, ЕИК 114057215 в състав: 1. Христофор Петков Дочев – председател, 2. Елена Христофорова Дичева – изп. директор. 3. Красимир Димитров Данков – член, 4. Христо Венелинов Маринчев – член 5. Стефка Петкова Кръстева – член 6. Цветана Стоянова Луканова – член. Правно основание: чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството Уважаеми акционери, С настоящата покана, Съветът на директорите на “Мизия-96” АД – Плевен, на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.09.2020 г. от 16:00 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, ул.”Българска авиация” № 7, административна сграда, заседателна зала, при следния дневен ред и конкретни проекти за решение: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2019г.; Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2019 г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт - счетоводителя за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2019 г. и доклада на експерт -счетоводителя; 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. 4. Освобождаване от длъжност, на основание чл.221 т.4 от ТЗ, на член на Съвета на директорите г-н Христо Венелинов Маринчев по негова молба; Проект за решение – ОСА освобождава от длъжност , като член на СД, Христо Венелинов Маринчев. 5. Избор на нов член на СД. ; Проект за решение: ОСА избира Валентина Дачева Михайлова за член на СД. Приложени са по отношение на Валентина Дачева Михайлова : свидетелство за съдимост, декларация по чл.234 от ТЗ и по чл.237 от ТЗ с нотариално удостоверяване на подпис, декларация по чл.116 „а“1 от ЗППЦК с нотариално удостоверяване на подпис, информация до общото събрание на акционерите съгласно чл.224 ал.2 от ТЗ. 6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г. 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г.; Проект за решение- ОС преизбира дипломирания експерт–счетоводител Илияна Баева за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. по предложение на Одитния комитет. 8. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на СД за 2019 г.; Проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. 9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. 10. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на СД.; Проект за решение - ОС избира предложения от председателя на СД, одитен комитет на дружеството. 11. Вземане решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019г.; Проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата; 12. Разни. Дружеството е с капитал в размер на 70229 лв. разпределен в 70229 бр.акции, представляващи 70229 бр. безналични поименни акции с номинал 1 лв. една. Общият брой на акциите с право на глас
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Материали *
 
 
 
Предишен месец Септември 2020 Следващ месец
83 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 19-09-2020