Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 10-07-2020 10:01:06
  Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларация одитор зппцк
Таблици КФН - в ексел
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
декларация изп. дир.
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Доклад политика възнаграждения
Одиторски доклад *
Доклад дви