Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Сити Пропъртис АДСИЦ-София
Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел 30-06-2020 19:17:15
  Сити Пропъртис АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Информация по чл 41
Доклад политика възнаграждения
Приложение 10
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Политика за възнагражденията
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларация по чл 100
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Одиторски доклад *