Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Бряст-Д АД-Добрич
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-06-2020 08:57:23
  Бряст-Д АД-Добрич представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31-07-2020г. от 10:00 часа в Добрич 9300, ул."Поп Богомил"6, при следния дневен ред:

1.Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 2.Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. със съдържанието по чл.100 н , ал.4 от ЗППЦК и одобряването му за публикуване

Допълнителна информация може да получите на тел: +058601543.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Материали *