Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Декотекс АД-Сливен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-06-2020 20:32:50
  Декотекс АД-Сливен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 03-08-2020г. от 11:00 часа в Сливен-8800, гр.Сливен,бул.Хаджи Димитър 42, при следния дневен ред:

с решения на Съвета на директорите на “Декотекс” АД – гр. Сливен На 17 юни 2020г. Съветът на директорите на “Декотекс” АД – гр. Сливен в състав Васил Йорданов Йовчев, Рахамим Евар и Бенджамин Евар взе решение за провеждане на редовно общо събрание на акционерите при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за провеждане на редовното годишно Oбщо събрание на акционерите на дружеството; ВЗЕМА решение Общото събрание да се проведе на 03.08. 2020г. от 11:00 часа по седалището на дружеството и на неговия адрес на управление, а именно: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42 при следния дневен ред и следните проекти за решения: 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; 2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.; 3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. 5. Освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар; проект за решение – ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар; 6. Избиране на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пиндев; проект за решение – ОСА избира на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пиндев; 7.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2020г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2019 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите; 8.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 580384,21 лв. (петстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и четири лева и двадесет и една стотинки), от които 270868,31лева (двеста и седемдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) печалба, реализирана през 2019 г. и 309515,90 лева (триста и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и деветдесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *