Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Мизия-96 АД-Плевен
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 29-06-2020 11:08:26
  Мизия-96 АД-Плевен публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Доклад възнаграждения
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *