Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЗСК-Лозово АД-Бургас
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-06-2020 11:20:04
  ЗСК-Лозово АД-Бургас представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-07-2020г. от 11:00 часа в Бургас-8000, Северна промишлена зона, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г. 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 3. Отчет за дейността на Одитния комитет. 4. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. 5. Обсъждане и одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. 7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. 8. Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. 9. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, срока, за който е дължимо и размера на гаранцията за тяхното управление.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35956881070.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Други