Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-06-2020 11:17:00
  Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-07-2020г. от 11:00 часа в 82 30, гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг, при следния дневен ред:

На основание чл.223, ал.4 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и предвид допуснатата явна фактическа грешка по т.14 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.07.2020г. от 11ч. (обявено с Покана с изх.№И03-00-03/08.06.2020г.), както и допълнително представините декларации по чл.107, ал.5 във връзка с ал.4 от ЗНФО от номинираните за членове на одитния комитет, „Слънчев бряг“ АД, уточнява следното: 1. По т.14 от дневния ред, по отношение на идентификаторът на поземления имот, навсякъде да се чете „поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по КККР на гр.Несебър“; 2. Прилага допълнение към материалите по т.14: доклад за експертна оценка вх. № В53-00-18/12.05.2020 г. за определяне на пазарна стойност, изготвен от „Си експерт” ЕООД, ЕИК 203623093, от инж.Стоян Желязков Илчев и Експертна оценка вх. № В53-00-07/08.02.2016 г. от оценителя инж. Стоян Илчев; 3. Прилага допълнение към материалите по т.12: три броя декларации по чл.107, ал.5 във връзка с ал.4 от ЗНФО от номинираните за членове на одитния комитет;

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 554 2 25 10.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други