Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Марицатекс АД-Пловдив
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 22-05-2020 12:39:35
  Марицатекс АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 25-06-2020 г. от13:00 часа в ПЛОВДИВ-4000 на адрес УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №144 при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД: Точка 1: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г. Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. Точка 4: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Точка 5: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Точка 6: Избор на Одитен комитет поради изтичане на мандата. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет на дружеството Илияна Иванова Елазарова; Диляна Манова Мурджева – независим член; Мария Найденова Дименчева – независим член, за нов тригодишен мандат, съгласно предложение на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено към материалите за Общото събрание на акционерите. Точка 7: Одобряване на изменения в Статута на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложените изменения в Статута на Одитния комитет. Точка 8: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. Точка 9: Вземане на решение за разпределяне на печалбата и покриване на загуби на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалба и да не покрива загуби от минали години, тъй като дружеството е приключило финансовата 2019 г. със загуба. Точка 10: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Точка 11: Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за 2020 г. Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ” ООД.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020