Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал груп АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 22-05-2020 10:02:16
  Интеркапитал груп АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 24-06-2020 г. от10:00 часа в София - 1000 на адрес бул. Мария Луиза 9-11, ет. 5 при следния дневен ред:

Интеркапитал груп АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2020г. от 10:00 часа в София - 1000, бул. Мария Луиза 9-11, ет. 5, при следния дневен ред: Съветът на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, ЕИК: 200867847, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2020 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, „Бизнес център София - 2000“, ет. 5, при следния дневен ред и проекти на решения: 1. Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2019 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2019 г. 2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2019 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2019 г. 3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема реализираният положителен финансов резултат за 2019 г., да бъде отнесен като неразпределена печалба. 4. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г. 5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. 6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Проект на решение: По предложение на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. да бъде Стоян Димитров Стоянов, с диплома № 043/1991 и адрес: гр. София, бул."Тотлебен" № 28, ет. 3, офис 4. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. 8. Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020