Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-05-2020 12:16:31
  Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-06-2020г. от 11:00 часа в София - 1000 , град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 3, при следния дневен ред:

Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ за 2020 г. „Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2019 г. в размер на 66 000 лв. да остане непокрита. Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.; Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; Точка единадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение. Точка дванадесета: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в състава на Одитния комитет на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение. Точка тринадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Ч
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020