Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-05-2020 22:34:15
  ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2020г. от 10:00 часа в Дебелец-5030, град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред:

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на 30.06.2020г., от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.; 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г. 3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019г. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019г. 6. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2019г. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2019г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен”, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите. 7. Избор на регистриран одитор за 2020г. Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. –Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 647. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2019г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2019г. 9. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2019г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2019г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0886896968.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020