Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Север Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 02-12-2019 16:43:01
  Север Холдинг АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31-12-2019г. от 10:00 часа в 9000, Варна ул.Димитър Станчев 6, офис 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на Цветелина Илиева Илиева, ЕГН ********** от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите. Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг” АД, гр. Варна, взема решение и освобождава Цветелина Илиева Илиева, ЕГН ********** от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите.“ 2. Вземане на решение и избор на нов член на Съвета на директорите – Теодора Владимирова Чунгарова, ЕГН ********** за срок до изтичане на мандата на останалите членове на Съвета на директорите – 28.02.2024 г. Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна взема решение и избира нов член на Съвета на директорите - Теодора Владимирова Чунгарова, ЕГН ********** за срок до изтичане на мандата на останалите членове на Съвета на директорите – 28.02.2024 г..» 3. Вземане на решение и определяне нов адрес по седалище и управление на дружеството, а именно: гр. Варна, 9002, р-н Одесос, ул. «Цар Асен I“ № 5, ет. 3. Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна взема решение и определя нов адрес по седалище и управление на дружеството, а именно: гр. Варна, 9002, р-н Одесос, ул. «Цар Асен I“ № 5, ет. 3.“ 4. Вземане на решение и определяне нов код на икономическа дейност (КИД), който да бъде обявен по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, а именно: 70.1 – Дейност на централни офиси. Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна взема решение и определя нов код на икономическа дейност (КИД), който да бъде обявен в ТРРЮЛНЦ по партидата на дружеството, а именно: 70.1 – Дейност на централни офиси.“ 5. Вземане на решение и приемане изменения в устава на дружеството, в съответствие с взетите решения по дневния ред, както и редактиране на клаузите в устава, които изискват обявяване в Държавен вестник, което обявяване по силата на ТЗ е заменено с обявяване в ТРРЮЛНЦ по партидата на дружеството. Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна взема решение и приема изменения в устава на дружеството в съответствие с взетите решения по дневния ред, както и редактиране на клаузите в устава, които изискват обявяване в Държавен вестник, което обявяване по силата на ТЗ е заменено с обявяване в ТРРЮЛНЦ по партидата на дружеството.» 6. Вземане на решение и предоставяне правомощия на изпълнителния директор да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ на всички приети решения по дневния ред и да обяви съответните актове, както и да извършва необходими промени във връзка с това, включително да преупълномощи адвокат. Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ на всички приети решения по дневния ред и да обяви съответните актове, както и да извършва необходими промени във връзка с това, включително да преупълномощи адвокат.» 7. Обсъждане и вземане на решение за определяне размера на получаваното от членовете на Съвета на директорите на дружеството месечно възнаграждение, като същото бъде определено в размер на една брутна минимална работна заплата за страната. Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД, взема решение и определя размера на получаваното от членовете на Съвета на директорите на дружеството месечно възнаграждение, като същото бъде определено в размер на една брутна минимална работна заплата за страната.“ 8. Обсъждане и вземане на решение за определяне размера на дължимата гаранция от членовете на Съвета на директорите на дружеството, на основание чл. 240, ал. 1 от ТЗ, вр. с чл. 45, ал. 5 от
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други
 
 
 
Предишен месец Декември 2019 Следващ месец
15 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5