Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ХД Дунав АД-Враца
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
10-07-2019 14:01:56
  ОТНОСНО: Вписани и обявени ГФО-2018 и КГФО-2018 в Търговския регистър На основание чл.100ш, ал.1,т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2019 год. са вписани в: І. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20190708160127 следните обстоятелства: 1. Годишен финансов отчет към 31.12.2018 год.; Доклад за дейността и Одиторски доклад 2. Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.; Консолидиран Доклад за дейността; Одиторски доклад към КГФО-2018 г. Приложение: - Копие от Търговския регистър. С УВАЖЕНИЕ: ................................. /ИЗП.ДИРЕКТОР – П.КРЪСТЕВ/
Прикачени файлове:
Вписани ГФО и КГФО-2018-Търговски регистър
Писмо-вписани в Търговски регистър - ГФО и КГФО-2018