Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Парк АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-05-2019 15:54:15
  Парк АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2019г. от 11:00 часа в ГР.СОФИЯ-1680, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №102, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2018 година. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2018 година. 3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет. 4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 година. 5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2018 година. 6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 година. 7. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година. 9. Одобряване на Статут на Одитния комитет. 10. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 година. 11. Приемане на решение за промяна в срока, за който е учредено Дружеството. 12. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството. 13. Приемане на решение за намаляване броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от 5 /пет/ на 3 /трима/ членове. 14. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството. 15. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. 16. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата от 20 000 000 / двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването. 17. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването 18. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството. 19. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359887684173.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019