Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 15-05-2019 08:56:26
  ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 18-06-2019 г. от14:30 часа в Димитровград-6400 на адрес Промишлена зона при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2018г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018г. Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018г. 2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2018г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2018г. Проект за решение: ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2018г. 3. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет за 2018г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2018г. Проект за решение: ОС одобрява и приема годишният финансов отчет за 2018г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2018г. 4. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2018г. Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2018г. 5. Преизбиране за нов 5 /пет/ годишен мандат на членовете на одитния комитет. Проект за решение: ОС преизбира за нов 5 /пет/ годишен мандат членовете на одитния комитет. 6. Избор на регистриран одитор за 2019г. по предложение на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: ОС по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. – Одиторско дружество – “ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” ООД – рег. № 125 7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на “ТЕЦ Марица 3” АД. Разпределение на дивиденти и тантиеми. Проект за решение: ОС взема решение с нетната печалба на дружеството за 2018г. да бъдат покрити данъчни загуби от предходни години. Да не бъдат разпределяни дивиденти и тантиеми. 8. Изслушване и приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2018г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2018г., при спазване разпоредбата на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019