Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Момина крепост АД-Велико Търново
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-05-2019 17:26:08
  Момина крепост АД-Велико Търново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2019г. от 15:00 часа в 5000, гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" 23, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. заедно с декларацията за корпоративно управление за 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. заедно с декларацията за корпоративно управление за 2018 г. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година. Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. 6. Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 г. Предложение за решение : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството реализирана през 2018 г. а именно: 22 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на Дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. 8. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред. 9. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2018 г. 10. Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2019 г. Предложение за решение: ОСА реши да се запази досегашния размер на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите и на членовете на Съвета на директорите и през 2019 г. ОСА реши да запази досегашния размер на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор и през 2019 г. 11. Приемане на промени в Устава на Дружеството. Предложение за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите за РОСА. 12. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 35962621504.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019