Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Пълдин Холдинг АД-Пловдив
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-05-2019 16:30:57
  Пълдин Холдинг АД-Пловдив представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13-06-2019г. от 11:00 часа в Пловдив-4003, ул.Брезовско шосе 176, при следния дневен ред:

1.Приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет за дейността на ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД за 2018 година.Проект за решение: ОСА приема проверения и заверен Годишен финансов отчет за дейността на ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД за 2018 година. 2.Приемане и одобряване на доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. 3. Приемане на изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г.Проект за решение: ОСА приема изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г. 4. Приемане на проверения и заверен Консолидиран Годишен финансов отчет за дейността на група ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД за 2018 година. Проект за решение: ОСА приема проверения и заверен Консолидиран Годишен финансов отчет за дейността на група ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД за 2018 година. 5. Приемане и одобряване на доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на Консолидиран Годишен финансов отчет за дейността на група ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД за 2018 година. Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на Консолидиран Годишен финансов отчет за дейността на група ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД за 2018 година. 6. Приемане на изготвения от Съвета на директорите Консолидиран Годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема изготвения от Съвета на директорите Консолидиран Годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 г. 7.Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. Проект за решение: ОСА приема доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. 8. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2018 г. Проект за решение: ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2018 г. 9. Приемане на Доклад на Одитния комитет. Избор на нови членове на Одитния комитет, съобразно направените от Председателя на Съвета на директорите предложения. Проект на решение: ОСА приема Доклада на одитния комитет. Избира нови членове съгласно предложенията на Съвета на директорите. 10. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г. Проект за решение: Реализираната счетоводна печалба през 2018 г. да остане като неразпределена печалба от минали години. 11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. 12. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им. Проект за решение: ОСА освобождава и избира нови членове на Съвета на директорите,съгласно предложения брой и състав, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. 13.Изрично овластяване на Съвета на директорите за вземане на решения за извършване на сделки попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно ОСА оправомощава лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата - представите
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019