Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Мел инвест холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2019 12:57:15
  Мел инвест холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-06-2019г. от 10:00 часа в София-1606 , бул."Генерал Тотлебен" 85-87,ет.4 , при следния дневен ред:

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 19.06.2019г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10 часа, при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г., изготвен от Съвета на директорите (СД). 2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2018г, изготвен от СД и доклада на одитора. 3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. и на неразпределената от минали години печалба; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2018г, в размер на 4 хил.лева (след данъчно облагане), както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 10 хил.лева, да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството. 4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите. 5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2018г. 7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г. 8. Промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС променя предмета на дейност на дружеството, съгласно предложението на СД. 9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или с промени в нормативната уредба. 10. Промени в Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождаване на Красимир Борисов Кръстев като член на СД и избиране на Николай Петров Димов като член на СД. 11. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение - ОС приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение. 12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД на дружеството, които съберат необходимото мнозинство. 13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет. Към датата на решението на СД за свикване на ОС, общият брой акции на дружеството е 3 641 000 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 3 641 000. Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 05.06.2019г. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч, и на интернет-
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019