Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Тракийско пиво АД-Пазарджик
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 09-05-2019 09:54:23
  Тракийско пиво АД-Пазарджик представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-06-2019г. от 10:00 часа в ПАЗАРДЖИК 4400, бул Ст Стамболов 18, при следния дневен ред:

О Б Щ О С Ъ Б Р А Н И Е Н А А К Ц И О Н Е Р И Т Е на АД“ТРАКИЙСКО ПИВО“ гр.ПАЗАРДЖИК 11 юни 2019 г, Административната сграда на дружеството Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 г. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 2. Приемане годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2018 г и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка. . Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 3.Вземане решение за покриане на загуби от минали години. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018 г. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 5. Приемане отчета на Одитния комитет за 2018 г Режим на гласуване – обикновено мнозинство 6. Промени в Устава на дружеството. Режим на гласуване - 2/3 мнозинство. 7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г и определяне възнаграждението им. Режим на гласуване – 2/3 мнозинство. 8. Избор на регистриран одитор през 2019 г. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 9.Разни. Режим на гласуване -обикновено мнозинство. ИЗП.ДИРЕКТОР:Тр.Коев

Допълнителна информация може да получите на тел: 0359 034 44 54 65.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019