Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Приморско клуб ЕАД-Приморско
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 08-05-2019 17:56:48
  Приморско клуб ЕАД-Приморско представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-06-2019г. от 10:00 часа в 8180, ММЦ ПРИМОРСКО, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. 2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.; 3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.; 4. Приемане на решение за разпределение печалбата на дружеството, реализирана през 2018 година и попълване на фонд „Резервен“; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на дружеството за 2018 година в размер на 195 182,50 лв. да се покрие непокритата загуба в размер на 152 707,69 лв., а останалата част от 42 474,81 лв. да се отнесе за попълване на фонд „Резервен“. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 г.; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2018 г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за одитор на „Приморско Клуб” ЕАД, ЕИК 201795176 - „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0888510585.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Други
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019