Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Ямболен АД-Ямбол
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 22-03-2019 14:29:16
  Ямболен АД-Ямбол публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Одиторски доклад *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *